Kas yra 100 procentų namo baigtumas?

100 procentu namo baigtumas

Kas yra 100 procentų namo baigtumas?

Frazė „statinio baigtumas – 100 procentų“ visuomet sukelia palengvėjimą ir džiaugsmą. Ji reiškia, kad statinys atitinka vius reikalavimus, kad yra visiškai baigtas statyti ir jį galima saugiai eksploatuoti, drąsiai naudoti pagal jo paskirtį.

Nesvarbu, ar dar tik planuojate statybas, ar jau įpusėjote, o galbūt jas baiginėjate, vis tiek išmanyti apie tai, kas yra 100 procentų namo baigtumas, kas jį nustato ir kaip greičiau tokį pasiekti – naudinga kiekvienam.

Ką reiškia 100 procentų namo baigtumas?

Trumpai pristatant – statinio baigtumas būna 100 procentų, kai jis yra visiškai pastatytas, su visomis savo konstrukcijomis, su įrengtomis inžinerinėmis sistemomis pagal statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektą.

Visa tai nustatoma atliekant kadastro darbus – juos atlieka (ir pastato baigtumą apskaičiuoja matininkas), kuris parengia kadastrinių matavimų bylą.

Visas statybos užbaigimas yra reglamentuotas ir apibrėžtas Statybos įstatyme, kuris numato, kad statyba gali būti laikoma užbaigta tam tikrais atvejais, t. y.:

100 procentu namo baigtumas

1. Atlikus visus statybos darbus ir išdavus statybos užbaigimo aktą. Žinotina, kad statybos užbaigimo aktas surašomas tik tuo atveju, kai statytojas pateikia suderintą statinio kadastro duomenų bylą.

2. Atlikus visus statybos darbus, aplinkos ministro nustatyta tvarka surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą, statinio ekspertizės rangovui patvirtinus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistravus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

3. Atlikus visus statybos darbus, statytojo (užsakovo) ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens pageidavimu aplinkos ministro nustatyta tvarka surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistravus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

4. Atlikus visus statybos darbus, kai statytojas (užsakovas) ar jo teises ir pareigas perėmęs asmuo nepageidauja surašyti deklaracijos apie statybos užbaigimą.“

Reikėtų žinoti, kad norint išsiaiškinti namo baigtumo procentą, yra rengiamas techninio darbo projektas, kuriame pateikiami visi statinio bendrieji duomenys ir brėžiniai, taip pat architektūros; konstrukcijų; technologijos; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; elektrotechnikos; pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys.

Jeigu reikia, atsižvelgiant į pastato tipo specifiką, gali būti parengiamos ir kitos projekto dalys. Norint išsiaiškinti pastato baigtumo procentą, reikia apskaičiuoti, kiek procentų lyginamojo svorio sudaro trūkstamų konstrukcinių elementų (langų, durų, vidaus ar išorės apdailos ir pan.) vertė.

Kitaip tariant, reikia apskaičiuoti kiek ir kokių pastato įrengimo elementų dar trūksta, kad būtų galima laikyti, jog  statinio projektas yra visiškai įgyvendintas.

Tad dar kartą pabrėžtina, kad 100 procentų statinio baigtumas galimas tuomet, kai statinys visiškai atitinka projekto reikalvimus ir yra visiškai saugus eksploatuoti.

kaip skaiciuojamas namo baigtumas

Namo 100 procentų baigtumo įforminimas – kaip tai vyksta?

Tada, kai yra atliktos statybos užbaigimo procedūros – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka surašomas statybų užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, ją patvirtinta statinio (dalies) ekspertizės rangovas ir registruoja Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ – baigtumas turi būti įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre.

Tokiais atvejais reikia pateikti prašymą pakeisti kadastro ir registro duomenis Nekilnojamojo turto registre,  taip pat – nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą  ir teisės aktų reikalavimus atitinkančius statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus.

Statinį įregistruoti privaloma ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos arba deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo dienos. Statybos užbaigimo aktas ir deklaracija apie statybos užbaigimą turi būti surašomi visų statytojų (užsakovų) vardu.

Aktualu žinoti, kad Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymas (28 straipsnis) ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Juose galima rasti išsamiai aprašytas statinio baigtumo sąlygas ir kitą svarbią informaciją.

Ar gali būti, kad statiniui nebus suteikiamas 100 procentų baigtumas?

Jau minėtas Statybos įstatymas numato, kad yra atvejų, kada statybos užbaigimo aktas neišduodamas, o deklaracija apie statybos užbaigimą nesurašoma ir statinio ekspertizės rangovas negali tvirtinti deklaracijos apie statybos užbaigimą. Statiniui nesuteikiamas 100 procentų baigtumas:

1) jei asmuo neturi teisės būti šio statinio statytoju;

2) jei yra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, per nustatytą terminą nepašalinti statybos užbaigimo procedūrų metu nustatyti pažeidimai ar trūkumai arba konstatuota savavališka statyba;

3) jei nebuvo pateikti visi privalomi dokumentai;

4) jei pagrįstai įtariama, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai;

5) kai dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų;

6) jei Nekilnojamojo turto registre arba informacinėje sistemoje „Infostatyba“ yra registruota faktų dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo sustabdymo arba draudimo vykdyti statybą.

Tad dar kartą pabrėžtina, kad 100 procentų statinio baigtumas galimas tuomet, kai statinys visiškai atitinka projekto reikalvimus ir yra visiškai saugus eksploatuoti.

Kiti panašūs straipsniai: Nepabaigtos statybos registravimasstatybos užbaigimo deklaracijaenerginio efektyvumo klasių skirtumaienerginio efektyvumo klasės namaskaip padidinti namo energetinę klasępastatų klasifikavimasstatinio energinio efektyvumo klasėsstatinis zondavimas

Skip to content