Namo pridavimas

Namo pridavimas

Vos pradėjus namo statybas ir visus su tuo susijusius procesus, daugelis būsimų namų savininkų sunerimsta ir sugaišta daug savo laiko savarankiškai ieškodami atsakymų į jiems iškilusius klausimus. Matyti, kad stipriausią gavos skausmą būsimiems namų savininkams kelia vienas iš paskutinių namo statybos aspektų – namo pridavimas.

Deja, bet ir spaudoje, internete ar televizijoje transliuojama informacija apie namo pridavimą nei kiek nenuramina, čia pasigirsta gąsdinimai apie nesibaigiančias biurokratines kliūtis ir nuolatines keliones į valstybines įstaigas. Mes taip pat sutinkame, kad namo pridavimas yra viena iš sudėtingiausių procedūrų visame įteisinimo ir registravimo procese.

Galime tik paantrinti teigiantiems, kad tai daug rūpesčių „atnešanti“ procedūra ir pridurti, kad namo pridavimui reikia pradėti ruoštis dar prieš pradedant statyti namą. Jei visi dokumentai, įskaitant ir namo projektą (nuo kurio pradedama namo statyba), bus tvarkingi, tuomet ir namo pridavimo procedūra bus sklandesnė bei sėkmingesnė. Iš anksto paruošti ir turėti visus reikalingus dokumentus verta ne tik dėl sėkmingesnės, bet ir dėl greitesnės namo pridavimo procedūros. Būtent tvarkingi dokumentai ir pastato tipas nulemia kaip greitai bus įgyvendintas namo pridavimas. Jis gali užtrukti nuo vienos savaitės iki kelių mėnesių.

Veikiausiai dėl tokių pasiruošimo procesų namo pridavimas yra įvardijamas kaip nemažai laiko, šūsnio dokumentų sutvarkymo ir specifinių žinių reikalaujanti procedūra. Ir jis yra privalomas pasibaigus bet kokio naujo pastato ar namo statybai, rekonstravus jį, atlikus kapitalinį (išorės) remontą ar modernizavus. Tik atlikus visas reikalingas namo pridavimo procedūras, Jūs galėsite tapti pastato savininku ir gauti nuosavybės dokumentus.

Jei Jūsų statinys jau pastatytas, rekomenduojame nedelsti ir kuo greičiau pradėti namo pridavimo procedūrą, nes pasibaigus statybos leidimui rūpesčių ir nesklandumų gali kilti gana daug. Svarbiausias namo pridavimo tikslas – saugios statinių eksploatacijos įvertinimas ir užtikrinimas. Kitaip tariant, atlikta namo pridavimo procedūra garantuos, kad pastatas atitinka projekto sprendimus, statyba ir projektavimas atitinka reglamentuojančius teisės aktus, sveikatos higienos normas bei saugumo reikalavimus.

Tad jei svajojate namo pridavimą įveikti be rūpesčių, sklandžiai ir kiek įmanoma greičiau, kviečiame pasitikėti mūsų kompanijoje dirbančiais specialistais. Mūsų komanda gali pasiūlyti visišką (pilną) namo pridavimo paslaugų paketą, į kurį įeina visų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikalingų dokumentų tvarkymas, norint 100 % įteisinti ir įregistruoti baigtinę statybą.

 

Teikiame šias paslaugas:

 1. Baigtos ir nebaigtos statybos įregistravimas – Nekilnojamojo turto registrui turi būti pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys (nustatant statinio kadastro duomenis, nebaigti statyti statiniai gali būti matuojami tik tada, kai galima nustatyti jų pagrindinę naudojimo paskirtį, sienų statybos medžiagas, plotą, tūrį ir kitus parametrus), o Registrų centrui – prašymas (kartu su statinio kadastro duomenų byla, statybos užbaigimą patvirtinančiais dokumentais). Prašymas įregistruoti nekilnojamąjį turtą (daiktą), daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus bei juridinius faktus gali būti pateikiamas paštu, elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant elektroniniu parašu) arba į instituciją nuvežus popierinį prašymo variantą. Prašymus dėl nuosavybės teisių į nebaigtos statybos statinį įregistravimo turi pateikti visi bendraturčiai. Taip pat aktualu žinoti, kad prašymas, perduotas paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti kiti reikalingi dokumentai.Baigtos ir nebaigtos statybos įregistravimas atliekamas vadovaujantis Nekilnojamojo turto įstatymu, Statybos įstatymu bei Nekilnojamojo turto registro nuostatais.
 2. Rekonstruoto statinio įteisinimas ir namo pridavimas – namo rekonstrukcijos įteisinimas vykdomas patvirtinant jo atitiktį projektui su visomis prieš tai projektą derinusiomis įstaigomis (skirstomaisiais tinklais, projektuotojais, gaisrininkais ir kt.) bei statybos inspekcija. Įteisinant būtinai turi būti atliekama ir pastato inventorizacija. O priduodant namą atitinkamai sudarytai komisijai turi būti pateikiama daugybė reikalingų dokumentų. Dažniausiai rekonstruoto statinio įteisinimo ir namo pridavimo procedūras atlieka patyrę ir profesionalūs savo srities specialistai, tuomet visi veiksmai vyksta greičiau ir sklandžiau.
 1. Statinių paskirties pakeitimas ir įteisinimas – statinio paskirties pakeitimas yra vykdomas vadovaujantis Statybos  įstatymu, Statybos techninio reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“. Šios procedūros metu Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys pakeičiami tuomet, kai nekilnojamojo daikto savininkas pateikia prašymą, matininkų parengtą atnaujintą kadastro duomenų bylą ir paskirties pakeitimą patvirtinančius dokumentus. Be to, žinotina informacija apie statitinių paskirties pakeitimą ir įteisinimą – deklaracijos apie statinio paskirties pakeitimą rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d.  įsakymu  Nr. 1V-152 „Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitus“.
 2. Žemės sklypų paskirties keitimas. Siekiant pakeisti žemės sklypo paskirtį, pirmiausia būtina išsiaiškinti, ar toje vietoje apskritai galimas paskirties keitimas. Tai padaryti galima susipažinus su detaliaisiais vietos / teritorijos planais ir pasižiūrėjus, kokios paskirties vieta (urbanistinė, gyvenamoji ar t. t.) numatyta konkrečiai teritorijai.
  Iš esmės žemės sklypo paskirties keitimo procedūra pradedama pateikiant sklypo dokumentus (Registrų centro išduotas išrašas, sklypo planas bei prašymas pakeisti žemės sklypo paskirtį) konkrečios savivaldybės administracijai. Pastaroji išnagrinėja prašymą ir išduoda leidimą (raštą) keisti žemės sklypo paskirtį, jei tam neprieštarauja rajono bendrojo plano nuostatos ar kiti teritorijų planavimo dokumentai. Gavus konkrečios savivaldybės administracijos leidimą (raštą), jį reikia pristatyti Registrų centrui ir užregistruoti. Galiausiai reikia kreiptis į geodezinius darbus atliekančius specialistus, kurie profesionaliai atliks būtinus galutinius veiksmus – padalins sklypą ir pertvarkys jo projektą, tam, kad tolimesnis namo pridavimas praeitų sklandžiai.
 3. Žemės sklypų detaliųjų planų rengimas. Ši procedūra reikalinga, kai reikia padalinti, perdalinti ar sujungti žemės sklypus, taip pat kai yra kompleksiškai planuojamos teritorijos. Kad planas būtų parengtas tinkamai, privalu atlikti tikslius matavimus ir išnagrinėti jau esamus detaliuosius planus. Lietuvoje egzistuojantys teisės aktai tiksliai apibrėžia, kada dėl namo pridavimo detalieji planai rengiami ir kada – nerengiami. Užsakyti žemės sklypo detalųjį planą būtina tuomet, kai 1) pagal savivaldybių teritorijų ar jų dalių bendruosius planus yra numatyta plėtoti gyvenamosios ar visuomeninės paskirčių, rekreacinių ir bendro naudojimo, pramonės bei sandėliavimo, komercinių ir prekybos, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų objektų statybos darbus; 2) formuojami žemės sklypai naujiems statiniams statyti; 3) keičiama pagrindinė žemės paskirtis; 4) keičiamos naudojamų žemės sklypų ribos ir plotas; 5) planuojami statyti elektros įrenginiai ar statiniai, skirti elektros perdavimui ir skirstymui. Tai pagrindiniai ir dažniausi atvejai, kuomet prireikia rengti žemės sklypo detalųjį planą. Tokių atvejų gali būti ir daugiau.  Žemės sklypo detalusis planas visada rengiamas vadovaujantis patvirtintu Teritorijų planavimo įstatymu ir Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos apsaugos ministro. Rengiant detalųjį planą atsižvelgiama ir remiamasi daugybe dokumentų: raštu (su planavimo tikslais ir pagrindimais), brėžiniais (teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo brėžinys, žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros objektų brėžinys, statinių vizualizacija ir kt.) su teritorijų tvarkymo ir naudojimo sąlygomis, kitais būtinais procedūrų dokumentais. Tam, kad namo pridavimas praeitų sklandžiai,  žemės sklypo detalųjį planą turi sudaryti: planavimo sąlygų sąvadas, planavimo užduotis, viešojo svarstymo ataskaita, pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita bei paskirties viršininko administracijos patikrinimo aktas. Jei reikia, gali būti pridedami ir kiti papildomi dokumentai (pavyzdžiui, planuojamos teritorijos maketas, rengiamų steigti gatvių išklotinės ir kt.). Kokybiškai sutvarkyti visus dokumentus ir tinkamai parengti detalųjį planą gali tik kvalifikuoti ir profesionalūs šios srities specialistai.
 4. Nelegalių ir neregistruotų statinių įteisinimas – tokia procedūra numatoma Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, tačiau tik tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame yra savavališka (nelegali, neregistruota) statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba arba statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus, bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Tokia statyba neturi prieštarauti aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Be to, tokiais atvejais prireikia rengti savavalinių padarinių šalinimo projektą / rekonstravimo projektą, nurodant, kad yra atlikti savavališki sprendiniai. Nelegalių ir neregistruotų statinių įteisinimą galima atlikti dviem būdais – savarankiškai arba patikint šią procedūrą kvalifikuotiems specialistams (įmonei). Pastarasis sprendimas leidžia išvengti didesnių nesklandumų.
 5. Kadastrinių matavimų inventorinių bylų sudarymas statinių kadastriniai matavimai parodo realų nekilnojamojo turto (daikto) dydį, fizinę būklę, vertę, buvimo vietą ir kitus svarbius objekto rodiklius. Atlikus kadastrinius matavimus, yra suformuojama kadastro duomenų byla, kurią gauna užsakovas ir  su kuria turi kreiptis į Statybų inspekciją.Beje, kadastriniai matavimai turi būti atlikti tais atvejais, kai statinys naujai pastatytas, rekonstruotas, jam atliktas kapitalinis remontas ar pertvarka; kai norima statinį įkeisti bankui; kai statinį reikia padalyti; kai reikia suformuoti naujus turto objektus.
 6. Inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų sudarymas – ši procedūra atliekama laikantis „Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“ (patvirtinta Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1999 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 17, su naujausiais pakeitimais). Kitaip tariant, turi būti profesionaliai padaryta topografinė nuotrauka – brėžinys, kuriame aiškiai ir tiksliai pavaizduota faktinė antžeminė ir požeminė situacija matuojamame žemės sklypo plote.
 7. Sandarumo testas – tai procedūra, kurios metu ištiriama ir nustatoma, koks yra pastato sandarumo lygis ir (jei yra) nurodomos nesandarios pastato vietos. Testo metu būtina atlikti pastato vidinės erdvės ploto ir tūrio matavimus, vidaus ir išorės slėgio matavimus, vidaus ir išorės temperatūros matavimus, išorės vėjo greičio matavimus bei oro pasikeitimo patalpose nustatymus. Gautus rezultatus būtina palyginti su Lietuvoje galiojančiais techniniais standartais ir juose pateiktomis sandarumo normomis. Tam, kad namo pridavimas praeitų sklandžiai, galiausiai privaloma parengti išsamią ataskaitą, kuri pateikiama klientui. Sandarumo testas atliekamas griežtai laikantis Tarptautinio techninio standarto LST EN ISO 9972:2015, kuris numato sandarumo testo eigą, tvarką ir būtinus atlikti veiksmus; nurodo, kokios turi būti atmosferos sąlygos, kad būtų tinkamai atliktas sandarumo testas; bei aiškina, kaip analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus. Šios procedūros nauda akivaizdi – sužinomos nesandarios vietos ir sandarinimo poreikis. Kitaip tariant suteikiama galimybė susitvarkyti statinį ir paversti jį ne tik komfortiškesniu, bet ir ekonomiškesniu. Sąžiningai, kruopščiai ir profesionaliai atlikti sandarumo testą gali tik kvalifikuoti specialistai ir oficialios įmonės, dirbančios tik su profesionalia modernia įranga, sukaupusios vertingos patirties ir turinčios būtinų žinių. Tinkamai pasirinktos sandarumo testo priemonės užtikrina nepriekaištingai parengtą detalią (išsamią) ataskaitą, padidina galutinio rezultato vertę ir užtikrina, jog namo pridavimas būtų atliktas iki galo.
 8. Akustiniai tyrimai – garso matavimainustato statinio ar jo dalių faktinę garso klasę. Atliekami akustiniai tyrimai apima pastato vidinių ir išorinių atitvarų ore sklindančio garso izoliavimą, perdangų smūgio garso izoliavimą, aidėjimo trukmę, aplinkos triukšmą.Tyrimai turi būti atlikti kruopščiai ir atsakingai, kad būtų užtikrinta, jog triukšmo lygis nekelia grėsmės pastate esančių žmonių sveikatai, kad atitinka jų darbui ar poilsiui būtinas patogias aplinkos sąlygas.
 9. Pastato energinio naudingumo sertifikavimasprocedūra, kurios metu yra įvertinama pastato ar jo dalies energinio naudingumo klasė (nuo aukščiausios A++ iki žemiausios, priskirtos neefektyviam pastatui, – G) bei išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Tai labai svarbi procedūra, nes atskleidžia pastato ekonomiškumą.
 10. Deklaracijos pateikimas Statybų inspekcijai – sutvarkomos visos būtinos procedūros, reikiamu metu ir pagal reikalavimus pateikiami dokumentai Statybų inspekcijai. Ji patvirtina deklaracijas apie statybos užbaigimą, kai pastatytas naujas ar rekonstruotas ypatingosios ar neypatingosios paskirties gyvenamasis namas ar pagalbinio ūkio paskirties statinys (išskyrus kultūros paveldo statinius); kai užbaigtas neypatingųjų pastatų arba patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, statyba; kai užbaigiamas tam tikrų statinių, kuriems nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kapitalinis remontas.
 11. Deklaracijos, patvirtinančios baigtinę statybą, pateikimas ir registravimas Registrų centre – tai paskutinė procedūra, po kurios įgaunama statinio nuosavybės teisė.

Visus šiuos ir kitus būtinus namo pridavimo darbus atliekame visoje Lietuvoje. Net jeigu ruošiatės statyti pramoninės paskirties statinius, kuriems taikomi kitokie reikalavimai, (pavyzdžiui, angarų statyba), mūsų kvalifikuoti specialistai suteiks visą reikalingą informaciją. Jei turite klausimų, nedvejodami skambinkite, nes visais namo pridavimo klausimais, konsultuojame nemokamai.

Namo pridavimas – kiek užtrunka visas procesas?

namo pridavimas

Namo pridavimas – procedūra, įtvirtinanti galutinį pastato statybos užbaigimą ir nustatanti, ar statinys atitinka būtinuosius statybos reikalavimus. Tai atsakinga ir svarbi procedūra, kurią atlikti būtina, kad taptumėte pastato savininku ir gautumėte nuosavybės dokumentus. Klaipėdos statybos kompanija, remdamasi savo ilgamete patirtimi ir aukšta kvalifikacija, atsakingai ir profesionaliai sutvarko visus namo pridavimo formalumus per kuo įmanoma trumpesnį laiką.

Jei norite patys pasirūpinti namo pridavimu, galime nuteikti, kad visai tai gali užtrukti iki pusės metų ir net ilgiau. Paprastai namo pridavimas  yra įtemptas ir daug energijos reikalaujantis procesas.

Tačiau mūsų kompanija savo darbu ir pastangomis maksimaliai sutrumpina šį procesą gali padėti Jums nepasiklysti “popierizmo džiunglėse”. Jūsų gyvenamąjį ar sodybos namą, taip pat įvairius kitus statinius ir net nebaigtas statybas mes galime priduoti valstybinei komisijai ir įregistruoti. Pasirūpinsime, kad visi reikiami dokumentai ir aktai būtų įteisinti greitai ir sklandžiai namo pridavimo procesas nesukeltų Jums net mažiausių rūpesčių.

Keliai jau praminti – pasitikėkite mūsų patirtimi, kuri padės Jums sutaupyti laiko ir pinigų!

Namo pridavimas – 7 priežastys patikėti šią užduotį mums

 1. Mūsų specialistų ilgametė patirtis, o įgyvendintų namų pridavimo skaičius peržengė ne vieną dešimtį.
 2. Pridavinėjame baigtas ir nebaigtas namų, bei pastatų statybas, todėl Jums nereikia rūpintis tais dalykais, kurie užtrunka ilgiausiai ir atima daug jėgų.
 3. Gauname visus dokumentus, kurie reikalingi namo pridavimuivalstybinei komisijai.
 4. Atstovaujame Jūsų poreikius, padedame nepasiklysti painiame namų pridavimo pasaulyje.
 5. Namo pridavimopaslaugas teikiame greitai ir kokybiškai, atsižvelgdami ir reaguodami į kiekvieno kliento poreikius.
 6. Užbaigus objekto pridavimą valstybinei komisijai, užsakovui perduodame statybos užbaigimo deklaraciją arba aktą, bei esant papildomam susitarimui įregistruojame objektą registrų centre.
 7. Jūs galite mumis pasitikėti, kaip tai jau padarė šimtai užsakovų.


Kokie dokumentai reikalingi namo pridavimui?

Jeigu turite laiko ir kantrybės, statybos užbaigimą, galite susitvarkyti ir priduoti namą valstybinei komisijai patys.

Norint įregistruoti 100 procentų baigtą statyti statinį, reikia atkreipti dėmesį į jo rūšį – ar tai vienbutis gyvenamasis namas, ar dvibutis gyvenamasis namas, ar kitos paskirties statinys. Ir vis dėlto, nors greičiausiai visi namo statybos rūpesčiai jau baigti ir gyvenate nekantriomis įkurtuvių nuotaikomis, mes raginame labai neskubėti. Namo pridavimas reikalauja atidžiai suruoštos dokumentacijos.

Tačiau iš esmės turi būti suruoštas  ir Statybos inspekcijai pateiktas būtinų namo pridavimo dokumentų sąrašas:

 • statinio projektas
 • statinio kadastro duomenų byla
 • pastato kontrolinė geodezinė nuotrauka
 • inžinerinių tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka
 • pastato darbo arba techninis-darbo projektas
 • statybos leidimas – šis dokumentas yra vienas iš svarbiausių, išduodamas tada, kai turite parengtą ir patvirtintą namo statybos projektą. Be statybos leidimo negalima pradėti namo statybos proceso, o ir namo pridavimas bus neįmanomas. Nepatyrusiems namo statytojams kyla nemažai klausimų apie tai, kaip gauti statybos leidimą. Tai pirmiausia reikia užpildyti nustatytos formos prašymą ir prie prašymo pridėti du projektinės dokumentacijos komplektus (vienas dokumentų komplektas bus grąžinamas kartu su statybos leidimu). Prieš išduodant leidimą statyti, dokumentai bus tikrinami įgaliotame savivaldybės padalinyje ir pateikiami Nuolatinei statybos komisijai, kuri surengs specialų posėdį (privalo dalyvauti ir pristatomo projekto vadovas arba jo įgaliotas asmuo). Neatvykus projektavimo organizacijos ar statytojo atstovui, komisija projekto gali net nesvarstyti ir tik raštu jus informuoti apie priežastis.
 • pastato energetinio naudingumo sertifikatas.

 

Naujos statybos pastatams nuo 2016m., turintiems energetinę klasę A, A+ ir A++, energetiniam sertifikavimui atlikti mums yra reikalingas prašymas energinio naudingumo sertifikatui išduoti:

 

prasymas energinio naudingumo sertifikatui

 

Prireikus turi būti pateikiami papildomi dokumentai: garso klasifikavimo protokolas, žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai, rašytiniai pritarimai statinio projektui, rangovo garantinio laikotarpio prievolių vykdymo dokumentas ir kiti reikalingi dokumentai.

Beje, tam, kad būtų gauti statybos užbaigimui reikalingi dokumentai, tenka susidurti su daugybe Lietuvos Respublikos institucijų: Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija; Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija; Valstybinė energetikos inspekcija; Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu; Visuomenės sveikatos centru; Miesto / rajono savivaldybės administracijos įgaliotas atstovas; Valstybinė darbo inspekcija.

Namas privalo būti patikrintas Valstybės institucijų. Kad namas būtų pripažintas tinkamu naudoti, jame turi apsilankyti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija bei Valstybinės energetikos inspekcija.

Tokie formalumai tik dar labiau įrodo, kad namo pridavimas – daug laiko ir kantrybės reikalaujantis procesas. Tiesa, tam tikrais pastato pridavimo atvejais kai kurių išvardytų institucijų gali neprireikti, tačiau visa tai geriausiai išryškėja proceso eigoje.

 

 

Mūsų sertifikuoti pastatai, kuriems atliktas namo pridavimas:

namo pridavimas registru centrui inspekcijai namo pridavimas registru centrui inspekcijai
individualaus namo pridavimas po rekonstrukcijos individualaus namo pridavimas po rekonstrukcijos
namo pridavimas 100 proc kaina namo pridavimas 100 proc kaina
namo pridavimo procedura namo pridavimo procedura
namo pridavimo tvarka namo pridavimo tvarka
namo statybos pridavimas terminai tyrimai namo statybos pridavimas terminai tyrimai
namu pridavimo dokumentai procedura namu pridavimo dokumentai procedura
pastatu pridavimo deklaracija dokumentu tvarkymas pastatu pridavimo deklaracija dokumentu tvarkymas
a+ namo pridavimas a klase atsiliepimai a+ namo pridavimas a klase atsiliepimai
elektros instaliacijos kskompanija.lt elektros instaliacijos kskompanija.lt
galutinis gyvenamojo namo pridavimas statybų inspekcijai galutinis gyvenamojo namo pridavimas statybų inspekcijai
greitas dalinis dvibucio namo pridavimas greitas dalinis dvibucio namo pridavimas
gyvenamojo pastato pridavimo eiga gyvenamojo pastato pridavimo eiga
individualaus namo pridavimas po renovacijos individualaus namo pridavimas po renovacijos
namo pridavimui reikalingi dokumentai namo pridavimui reikalingi dokumentai
priesgaisrine infostatyba vilniuje klaipeda priesgaisrine infostatyba vilniuje klaipeda
rekonstruoto pastato registracija terminas rekonstruoto pastato registracija terminas
atsiliepimai apie namo pridavima kskompanija atsiliepimai apie namo pridavima kskompanija
daugiabucio namo baigtumo pridavimas daugiabucio namo baigtumo pridavimas
marijampole panevezys utena marijampole panevezys utena
vieno auksto namo pridavimas vilnius kaunas klaipeda kaina vieno auksto namo pridavimas vilnius kaunas klaipeda kaina
visos namu pridavimo paslaugos visos namu pridavimo paslaugos

Pateikiame pilną pastatų pridavimui reikalingų dokumentų sąrašą:

 1. deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;
 2. statinio projektas (paskutinė laida): techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas;
 3. statybą leidžiantis dokumentas;
 4. statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);
 5. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
 6. žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai;
 7. besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai.
 8. rašytiniai pritarimai statinio projektui;
 9. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);
 10. turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;
 11. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);
 12. pastatų garso klasifikavimo protokolai;
 13. pastatų energinio naudingumo sertifikatai;
 14. elektroninė laikmena su prie prašymo patvirtinti deklaraciją pridedamų dokumentų įrašais;
 15. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t.y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami. Laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).
 16. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (tuo atveju, jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;
 17. geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
 18. cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai.

 

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

 

Ką siūlo Klaipėdos statybos kompanija (KSK)?

Dirbame turėdami tikslą – suteikti paslaugas taip, kad kiekvienas klientas džiaugtųsi ne tik jų rezultatu, bet ir mūsų komandos profesionalumu bei operatyvumu. Mūsų kompanijos pagrindinės vertybės ir siekiai:

 1. Greitai ir kokybiškai atlikti darbai – suruošti ir Valstybinei komisijai pateikti visi reikalingi dokumentai.
 2. Patikimumas – su dideliu profesiniu atsidavimu atstovaujame kiekvieno kliento poreikius.
 3. Abipusis supratimas – nes, mūsų manymu, tik efektyviai bendraujant I bendradarbiaujant, galima pasiekti geriausią rezultatą.
 4. Kompleksiškumas – atliekame ne tik būtiniausius statybų pridavimo darbus, bet, prireikus, galime įregistruoti objektą ir Registrų centre.
 5. Kokybė – visus pastato pridavimo darbus atliekame sąžiningai ir pagal visus galiojančius teisės aktus bei reikalavimus. Kad mūsų klientai pastato statybų 100 procentiniu baigtumu džiaugtųsi nepatyrę didelio vargo.


Mes žinome, kad namo pridavimas – įtemptas, daug žinių, laiko ir energijos reikalaujantis procesas, galintis užtrukti daugiau nei pusmetį. Klaipėdos statybos kompanija šias paslaugas gali atlikti kokybiškai, greitai bei profesionaliai, kad Jūs savo laiką galėtumėte skirti kitiems svarbiems darbams.

 

Visuomet atsakingai ir nuoširdžiai įvertiname kiekvieną atvejį. Kartais pradėjus namo statybą, pritrūksta jėgų ar lėšų jam užbaigti, tokiais atvejais savininkui pasiūlome namą parduoti, tačiau net ir prieš pradedant namo pardavimo procedūrą, kad ir nebaigto statyti namo, reikia jį įregistruoti.

 

Norėdami įregistruoti nebaigtą statyti statinį ir nuosavybės teisę į jį Nekilnojamojo turto registre, turite paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Vis dėlto dažniau mūsų praktikoje pasitaikė sklandžių ir sėkmingų atvejų, kai namo pridavimas įvyksta sklandžiai ir klientai lieka vieninteliais namo savininkais.

 

Mūsų komanda – didžiausia vakarų Lietuvoje namų pridavimo valstybinei komisijai įmonė – jau ne vienerius metus dirbanti statybos srityje ir šimtams žmonių padėjusi susitvarkyti namo pridavimo dokumentus. Tad kviečiame savo rūpesčius patikėti profesionalams, kurie padės sutapyti ne tik laiko, bet ir pinigų.

 

Jei Jus domina namo pridavimas ar kituose Lietuvos miestuose, maloniai kviečiame susisiekti telefonu: 8 686 53020 arba el. paštu: info@ksk.lt.

 

Sutaupykite savo brangaus laiko ir palikite, visus rūpesčius, profesionalams!

Turite klausimų? Atsiųskite mums el. užklausą!

  namo baigtumas
  namo pridavimo dokumentai
  namo pridavimo kaina
  Norint patiems pasirūpinti pridavimu, tikrai gali būti, jog pilnas namo pridavimas užtruks ir iki pusės metų ir net ilgiau. Dažnai tai yra įtemptas ir daug energijos reikalaujantis procesas. Rekomenduojama šią paslaugą patikėti profesionalams.
  KSK teikia pastatų energetinio naudingumo sertifikavimo, sandarumo testo, namų pridavimo valstybinei komisijai paslaugas.. Taip pat teikiame paskirties keitimo paslaugas, atliekame akustinius ir energetinius auditus.
  Projekto pridavimui yra reikalingas statinio techninis-darbo (TD) projektas, kadastro duomenų byla, geodezinės nuotraukos, darbo bei techninis projektas, statybą leidžiantis leidimas, energetinio naudingumo sertifikatas bei kiti dokumentai.
  Skip to content